Carinske usluge, špedicija

Carinska usluga

Факултетот за економски науки има склучено договори за соработка односно согласност за изведување на практична обука со следните компании и институции:

Комерцијална банка АД Скопје

Eвропскиот Универзитет РМ - Скопје има потпишано Договор за соработка со Комерцијална Банка АД Скопје, со која им се нуди можност на студентите да стекнат работно искуство, преку пракса, и да ги надградат своите професионални вештини. Покрај професионалното знаење, ЕУРМ на студентите им овозможува практично работно искуство во текот на наставата со цел да се зголеми можноста за вработување.

Комерцијална банка АД Скопје е една од водечките банки во Република Македонија која во своето долгогодишно постоење изгради имиџ на банка со традиција, доверба, сигурност, иновативност и силна домашна и меѓународна репутација. Како универзална македонска приватна независна банка, нуди широк асортиман на банкарски активности, почнувајќи од прибирање депозити, одобрување кредити на правни и физички лица, услуги во меѓународниот и домашниот платен промет, посредување во купопродажбата на девизи, хартии од вредност, форфетирање и слично.

Европскиот Универзитет им нуди можност на студентите да се вклучат во тековните активности на банката. Студентите би биле ангажирани на работна пракса во времетраење од еден месец, со можност за продолжување на повеќе месеци во зависност од тековните проекти во банката. За студентите следува соодветен финансиски надомест за работата. Можно е делумно флексибилно работно време во банката заради ангажман околу полагање на колоквиумските сесии.

Стопанска Комора на РМ

Eвропскиот Универзитет РМ - Скопје има потпишано Договор за соработка со Стопанска Комора на Р. Македонија, со што на студентите им се нуди можност за стекнување работно искуство и надградба на професионалните вештини. Крајната цел е да се зголеми можноста за вработување на практикантите и да се овозможи оптимален спој на теоретската основа и практичното искуство.

Стопанската комора на Македонија е референтна институција на бизнисот во Р.Македонија со околу 15.000 членки на доброволна основа од кои најголемиот број се мали и средни претпријатија.

Комората, како облик на организирање на стопанството во Република Македонија, со својата активност, извршувајќи ги своите функции, даде огромен продонес за развојот на македонското стопанство, за стручното оспособување на кадрите, одобрување на квалитетот на производството, развојот и афирмацијата на стопанските потенцијали преку пропаганда, промотивна и претставничка функција на одредени специјализирани организации.

Европскиот Универзитет им нуди можност на студентите да се вклучат во тековните активности на Стопанската Комора. Студентите би биле ангажирани на работна пракса во времетраење од еден месец во зависност од тековните потреби. Можно е делумно флексибилно работно време во Комората заради ангажман околу полагање на колоквиумските сесии.

Агенција за државни службеници на РМ

Eвропскиот Универзитет РМ - Скопје има потпишано Договор за соработка со Агенцијата за државни службеници на РМ, со што на студентите им се нуди можност за стекнување работно искуство и надградба на професионалните вештини. Крајната цел е да се зголеми можноста за вработување на практикантите и да се овозможи оптимален спој на теоретската основа и практичното искуство.

Државните службеници работат во државните органи, во органите на државната управа, во органите на судската власт и во органите на општинската власт. Ваквата поставеност налага централно организирање на државните службеници и воспоствување на единствени стандарди.

Агенцијата постои за да обезбеди стабилност и сигурност, дека државните службеници и системот на државната служба, располагаат со неопходните капацитети да им помогнат на централните и локалните власти да ги спроведат своите програми и политики.

Европскиот Универзитет им нуди можност на студентите да се вклучат во тековните активности на Агенцијата. Студентите би биле ангажирани на работна пракса во времетраење од еден месец, со можност за продолжување на повеќе месеци во зависност од тековните потреби. Можно е делумно флексибилно работно време во Агенцијата заради ангажман околу полагање на колоквиумските сесии.

Инново Статус АД Скопје

Eвропскиот Универзитет РМ - Скопје има потпишано Договор за соработка со Инново Статус АД Скопје, со што на студентите им се нуди можност за стекнување работно искуство и надградба на професионалните вештини. Крајната цел е да се зголеми можноста за вработување на практикантите и да се овозможи оптимален спој на теоретската основа и практичното искуство.

Предмет на работење на Друштвото за управување со инвестициски фондови - Инново Статус АД Скопје е водење на деловни книги, сметки и изготвување на финансиски извештаи, воспоставување и одржување односи со вложувачите, работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент-сопственик на портфолио, како и работи на инвестиционо советување на клиенти на Фондот.

Европскиот Универзитет им нуди можност на студентите да се вклучат во тековните активности на инвестициониот фонд. Студентите би биле ангажирани на работна пракса во времетраење од еден месец, со можност за продолжување на повеќе месеци во зависност од тековните потреби. Можно е делумно флексибилно работно време во Илирика заради ангажман околу полагање на колоквиумските сесии.

Охридска Банка АД Охрид

Eвропскиот Универзитет РМ - Скопје има долгогодишна традиција на соработка со Охридска Банка АД Охрид, со која им се нуди можност на студентите да стекнат работно искуство, преку пракса, и да ги надградат своите професионални вештини. Покрај професионалното знаење, ЕУРМ на студентите им овозможува практично работно искуство во текот на наставата со цел да се зголеми можноста за вработување.

Охридска банка А.Д Охрид е универзална банкарска институција која нуди широк спектар на домашни и меѓународни банкарски услуги на своите комитенти - правни и физички лица.

Основна стратегија на Банката е постојано унапредување на извршувањето на банкарскиот сервис и негово целосно насочување кон задоволување на потребите на комитентите со истовремено креирање на дополнителна вредност за акционерите како и следење на современите трендови на банкарската индустрија во земјата и странство и нивна адекватна примена во секојдневното работење на Банката.

Долгогодишното искуство, стекнатата доверба во земјата и во странство, воспоставените кореспондентски односи со првокласни странски банки, добро обучениот и професионален кадар, јасната визија и стратегија на менаџментот се реална основа дека Банката ќе го задржи трендот на раст, квалитет и успешност во работењето.

Европскиот Универзитет им нуди можност на студентите да се вклучат во тековните активности �

Source: http://ras.gov.rs/razvoj-preduzetnistva/preduzetnicki-servis/poslovanje-sa-inostranstvomWatch video "carinska usluga"

Carinske usluge, špedicija

Internetska stranica za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU). Na ovim stranicama dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice te Obrazac za prijavu u Intrastat. Dostupni dokumenti ažurirat će se u skladu s nastalim promjenama.

Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CU. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.

Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka. Vrijednost praga uključivanja za 2017. za primitke iznosi 1 700 000 kuna, a za otpreme 750 000 kuna.

Obveza samostalnog prijavljivanja

Sukladno EU i nacionalnim zakonskim okvirima, svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti), koji: 1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU, 2. posjeduju hrvatski PDV broj, a 3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat, OBVEZNI su SAMOSTALNO prijaviti se u Intrastat sustav Republike Hrvatske! KADA je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav? Prijavu u Intrastat sustav potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg Intrastat praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ukoliko je u istom mjesecu prekoračen Intrastat prag i za primitke i za otpreme). Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro-forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu, itd.). KAKO je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav? Slanjem ispunjenog i pečatom ovjerenog Obrasca za prijavu u Intrastat na e-mail adresu intrastat.prijava@carina.hr ili putem telefax-a: 042 234 215. Za sva dodatna pitanja informacije su dostupne na broju telefona Intrastat helpdesk-a: 042 234 255.

Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja, ukoliko prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u Intrastat sustav i podnositi izvješća za Intrastat istraživanje. Izvješća se podnose za oba toka.

Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)

Nacionalna zakonska osnova

Upute za izvještajne jedinice

Izvještajne jedinice mogu dostaviti Intrastat obrazac u carinski Intrastat sustav jedino u obliku elektroničke XML poruke. XML format Intrastat obrasca izvještajna jedinica može generirati iz:

XML Intrastat obrazac dostavlja se elektronički putem G2B servisa Carinske uprave. G2B servis služi za razmjenu elektroničkih dokumenata između gospodarstvenika i informacijskog sustava Carinske uprave. Tehnološki je realiziran kao web servis i kao komunikacijski kanal koristi Internet. Za elektroničku dostavu Intrastat obrasca putem G2B servisa izvještajne jedinice moraju osigurati potrebnu programsku i tehničku podršku. Tehničke upute za pristup i korištenje G2B servisa dostupne su na internetskoj stranici: h

Source: http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htmSpoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.  

Carinska tarifa je sistematizovana podela roba koje se mogu naći u carinskom postupku. Svrstavanje po Carinskoj tarifi podrazumeva odrediti poziciju u koju se svrstava roba. Određivanjem pozicije koja se zove tarifni stav određuje se carina, režim uvoza ili izvoza, i druge carinske dažbine.

Harmonizovani sistem je univerzalni klasifikacioni sistem koji se koristi pri pravljenju carinskih tarifa.  

Carinska tarifa Srbije i harmonizovani sistem - Krajem svake godine Vlada donosi Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za sledeću godinu. Nomenklatura Carinske tarife Srbije se svake godine usklađuje sa Kombinovanom nomenklaturom EU, koja se koristi za svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi, a menjaju se i stope carina koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini koje se primenjuju na uskladjenu nomenklaturu.  

Carinske procedure - Svi postupci (procedure) koji su odvijaju ili su vezani za carinu, a odnose se na robu, mogu se podeliti u nekoliko kategorija:

Dozvole za uvoz i izvoz robe - Dozvola je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe. Ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, u skladu sa propisima, odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole.  

Uverenja koja prate robu pri izvozu i uvozu - Pri izvozu robe potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju. Neophodno je angažovati špeditera koji će izvozno ocariniti robu za vaš račun i obavestiti vas koja su sve dokumenta potrebna za izvoz konkretne robe. Neka dokumenata su obavezna kod svakog izvoznog posla: trgovačka dokumenta, transportna dokumenta, dokumenta o osiguranju robe i carinska dokumenta.  

Incoterms - Incoterms su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini. Pozivanje na pravilo Incoterms u kupoprodajnom ugovoru jasno definiše odgovarajuće obaveze ugovornih strana i smanjuje rizik nastajanja pravnih komplikacija. Najnovija verzija Incoterms 2010 stupila je na snagu 1. januara 2011. godine.  

Deklarisanje robe - Deklaracija je carinska isprava koja prolazi kroz nekoliko faza i menja svoja svojstva i značaj. U momentu podnošenja ona je samo zahtev. Nakon izvršenog pregleda, i overavanja od strane carinarnice, deklaracija postaje javna isprava.  

Carinska vrednost robe utvrđuje se radi primene Carinske tarife, odnosno naplate uvoznih dažbina, kao i netarifnih mera utvrđenih posebnim propisima kojima se uređuje trgovina robom.  

Poreklo robe - Razlikuju se dve vrste porekla proizvoda: nepreferencijalno i preferencijalno.    Nepreferencijalno poreklo prvenstveno određuju geografsko poreklo robe (made in), tj. robi daje status nacionalnog proizvoda – ukazuje na zemlju gde je roba proizvedena i robi ne donosi nikakav povlašćeni status. Preferencijalno poreklo se koristi u primeni povlastica odobrenih nekoj zemlji tj. u bescarinskom prometu ili razmeni sa umanjenim carinama i dokazuje samo u slučaju primene te povlastice.  

Vraćanje i povraćaj robe - U zahtevu koji se podnosi carinarnici za vraćanje uvezene robe u inostranstvo ne moraju se navoditi razlozi. Zahtev se podnosi u pisanoj formi carinarnici pod čijim se nadzorom roba nalazi. Ako je za robu plaćena carina i druge uvozne dažbine, carinarnica je dužna po vraćanju robe u inostranstvo vrati podnosiocu zahteva uplaćenu carinu i dažbine.  

Transport opasne robe - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (skraćenica ADR, iz Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) reguliše prevoz opasnih materija. ADR roba je definisana u devet klasa: Klasa 1. Eksplozivne supstance, Klasa 2. Gasovi pod pritiskom, u tečnom stanju ili rastvoreni pod pritiskom, Klasa 3. Zapaljive tečnosti, Klasa 4. Zapaljive čvrste materije, Klasa 5. Oksidirajuće supstance, Klasa 6. Otrovne (toksične) i infektivne supstance, Klasa 7. Radioaktivne supstance, Klasa 8. Korozivne supstance, Klasa 9. Mešovite opasne supstance.  

Source: http://www.eurm.edu.mk/studenti/kariera/fen/

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed